Преглед на проектот

Наслов на проектот

“Дигитална култура за регионална кохезија: Иновативна база на податоци за подигнување на свеста во пограничниот регион на регионално и Европско ниво како и за подобро заедничко искористување на истата“

Водечки Партнер

Без граници 21 век Асоцијација, Бугарија

Партнери

Сојуз на здруженија за Техничка Култура – Народна Техника Струмица

Приоритетна оска

Оска 2: Подобрување на квалитетот на животот 2.2 Искористување на културните ресурси

Времетраење

12 months

E-Весник

Име:
Email: