Цели на проектот

Општа цел на проектот

Да се зголеми социјалната кохезија и атрактивноста на пограничниот регион преку културна размена и дигитална промоција на неговите културни добра.

Специфични цели на проектот:

  Да се креира модел за дигитализација на културните содржини и
     да се употребува во промоција на културните добра на пограничниот
     регион помеѓу Бугарија и Македонија БЈР.

  Да се подигне свеста кај популацијата во пограничниот регион, а
     посебно кај младите луѓе за Регионална и Европска димензија на
     културата.

E-Весник

Име:
Email: