Проектни активности

Главни активности:

  Собирање на информации за културните добра за нивно
     дигитализирање

  Дизајнирање, развој и стартување на заедничкиот веб портал
     на 3 јазика и ќе има подршка за далечинско електронско учење
     и електронски мапи.

  Тренинг на Застапници на Дигиталната Култура

  Создавање и ширење на промотивен материјал

  Промотивен каталог “Дигитализирана убавина“ на дигитализирани
     културни наследства

  Промотивна демонстрација за зголемување на свеста со практична
     настава за користење на дигиталните алатки

  Тури со рути од културата во кои ќе бидат вклучени
     дигитализираните културни места

  Тркалезна маса “Дигитална култура за регионална кохезија“

  Филмски фестивал во Струмица

  Балкански фестивал за Дигитална Култура и Уметност во Ќустендил

E-Весник

Име:
Email: